ประวัติและความเป็นมาของสหกรณ์

เนื่องจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังไม่มีหน่วยงานสวัสดิการด้านการเงินที่เป็นระบบ เพื่อการออมทรัพย์ และเพื่อการช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ประสบกับภาวะเดือดร้อน ดังนั้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538 จึงได้มีข้าราชการและลูกจ้างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มหนึ่งได้  รวมตัวกันเพื่อขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นในกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ดังมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

27 ก.พ. 2538 ข้าราชการและลูกจ้างของกรมวิทยาศาสตร์บริการกลุ่มหนึ่ง ได้บันทึกส่ง อวศ. เพื่อขอจัดตั้ง สอ.วศ. ขึ้นใน วศ.
13 มี.ค. 2538 อวศ. ได้สั่งการให้สนับสนุนจัดตั้ง สอ.วศ. ขึ้นโดย
- ให้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจ ในเรื่อง สอ. แก่เจ้าหน้าที่ วศ.
- ให้นายจุมภฏ ก้อนแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องสหกรณ์ร่วมกับ สล.
21 มี.ค. 2538 เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง สอ. แก่ข้าราชการและลูกจ้างขอ วศ.
23 มี.ค. 2538 อวศ. อนุมัติการจัดตั้งคณะผู้ริเริ่มจัดตั้ง สอ.วศ. จำนวน 17 คน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการจัดตั้ง สอ.วศ. คณะริเริ่มจัดตั้ง สอ.วศ. ได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และเชิญชวนผู้สนใจที่จะมาเป็นสมาชิกของ สอ.วศ. ปรากฏว่ามีข้าราชการและลูกจ้างของ วศ. ได้ให้ความสนใจ และสมัครเป็นสมาชิกของสอ.วศ. จำนวน 218 คน
19 พ.ค. 2538 อวศ. อนุญาตให้จัดตั้ง สอ.วศ. ขึ้นใน วศ. ได้
8 มิ.ย .2538 ได้จัดประชุมใหญ่ผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกของสอ. เพื่อดำเนินการจัดตั้ง สอ.วศ. ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้
- เห็นชอบข้อบังคับของสอ.วศ.
- เลือกคณะผู้จัดตั้ง สอ.วศ. จำนวน 16 คน
- ให้ดำเนินการขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้ง สอ.วศ.
9 มิ.ย. 2538 คณะผู้จัดตั้ง สอ.วศ. ได้ทำหนังสือขอจดทะเบียน สอ.วศ. ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
27 มิ.ย. 2538 นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน สอ.วศ. โดยมีเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.025038 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.069038 และได้มีหนังสือแจ้งให้คณะผู้จัดตั้งทราบเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2538
29 ส.ค. 2538 สอ.วศ. เริ่มประกอบธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีทุน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2538 เป็นจำนวนเงิน 101,600 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำกัด ขอนำรายชื่อคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 16 คนมาลงไว้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นการขอบคุณ และเป็นเกรียติ แก่ผู้ที่ได้ดำเนินการจนสมารถจัดตั้ง สอ.วศ. สำเร็จ

1. นายจุมภฎ  ก้อนแก้ว ประธานคณะผู้จัดตั้ง
2. นางชนิตา เข็มทอง รองประธานคณะผู้จัดตั้งคนที่ 1
3. นายธวัชชัย ทองสุทธิ รองประธานคณะผู้จัดตั้งคนที่ 2
4. นางเตือนใจ จูมณี กรรมการและเหรัญญิก
5. นางภัทชานี มีมูซอ กรรมการและเลขานุการ
6. นายพิพัฒน์ พัฒนพงศ์สิริกุล กรรมการ
7. นางเครือวัลย์ พิพุธวัฒน์ กรรมการ
8. นางอำไพพรรณ ศักดิ์ศิริ กรรมการ
9. นายวัฒนา บุญล้ำ กรรมการ
10. นางสาวพจณี พูลเจริญ กรรมการ
11. นายมนตรี ศรีศิริ กรรมการ
12. นางสาวสมพร เหงี่ยมสูงเนิน กรรมการ
13. นายปัญญา ธรรมวงษ์ กรรมการ
14. นายเสรี อัชฌาวงศ์กร กรรมการ
15. นายเด่นชัย ศรีทอง กรรมการ
16. นายปรีชา เจริญสุข กรรมการ

เงินกู้ » ฉุกเฉินปกติ 7.50
  » กู้ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.50
  » สามัญ 7.50
เงินฝาก » ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์