โครงสร้างบุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 20) 2557

1. นายยุทธนาพงศ์    แดงเพ็ง ประธานกรรมการ
2. นายอมร วารินทร์ รองประธานกรรมการ
3. นางอังสนา ฉั่วสุวรรณ์ กรรมการและเหรัญญิก
4. นางรุงนภา มณีนิล กรรมการและเจ้าหน้าที่การเงิน
5. นายสุรเดช พานเพ็ง กรรมการและเลขนุการ
6. นายณภศกร ศรีนันทสนุทร กรรมการ
7. นางสาวณัฐชยา หวนจิตร กรรมการ
8. นายบุรินทร์ อรุณโรจน์ กรรมการ
9. นายปรีชา เจริญสุข กรรมการ

เงินกู้ » ฉุกเฉินปกติ 7.50
  » กู้ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.50
  » สามัญ 7.50
เงินฝาก » ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์