ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของสหกรณ์

สหกรณ์ได้ออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสวัสดิการของเพื่อนสมาชิก ดังนี้

1. ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2543
2. ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
3. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544
4. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2544
5. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2545
6. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2545
7. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2545
8. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2545
9. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้คำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2545
10. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2545
11. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2546
12. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการโอนและรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2547
13. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2548
14. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2548
15. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2548
16. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2549
17. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2551

เงินกู้ » ฉุกเฉินปกติ 7.50
  » กู้ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.50
  » สามัญ 7.50
เงินฝาก » ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์