การสมัครสมาชิก

สมาชิก คือ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์และได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์

คุณสมบัติของสมาชิก มีดังนี้

1. ต้องเป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและนิสัยดีงาม
5. ไม่ได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

การเข้าเป็นสมาชิก การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กำหนดต่อสหกรณ์ โดยมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับห้ารับรองหนึ่งคนแต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับห้าหรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นจำนวนเงิน 50.- บาท  ในกรณีที่สมาชิกได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว  มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็น สมาชิกใหม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหม่เป็นจำนวนเงิน 200.-บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
3. ชำระค่าหุ้น (หุ้นละ 10.- บาท) เป็นประจำทุกเดือนตามจำนวนที่กำหนดในระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2552

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ หรือมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการ
5. สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
1.ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

การขาดจากสมาชิกภาพ

สมาชิกจะขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ เพราะเหตุดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
4. ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำ โดยมีความผิด
5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

การลาออกจากสหกรณ์

สมาชิกสามารถลาออกจากสหกรณ์ได้ ดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
2. ยื่นความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
3. ได้รับการอนุมัติให้ลาออก

การให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1.ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2. ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชำระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
3. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
4. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
5. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสามครั้ง สำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
6. ไม่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์  เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือ ผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
7. จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบงคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ หรือพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

การโอน ย้าย ออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด

สมาชิกที่โอน ย้าย ออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด ยกเว้นออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้าไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์ สหกรณ์ยังถือว่าผู้นั้นยังคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อ มีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ

สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายและบรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเฉพาะค่าหุ้นนั้น ผู้มีสิทธิได้รับอาจเลือกรับได้ ดังนี้
1.ให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืน  สำหรับ    ปีที่ออกนั้น
2.ให้สหกรณ์จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น ทั้งนี้สหกรณ์จะจ่ายให้หลังจากวันที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้ว

การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่

สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

เงินกู้ » ฉุกเฉินปกติ 7.50
  » กู้ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.50
  » สามัญ 7.50
เงินฝาก » ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์