ตารางดอกเบื้ยเงินกู้

กู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ (โดยมีผู้ค้ำประกัน) กู้สามัญ (โดยใช้หุ้นค้ำประกัน)
7.5% 7.5 % ต่อปี 6.5% ต่อปี

สมาชิกที่ขอกู้ ต้องมีเงินรายได้หลังหักหนี้สินที่ต้องหักให้กับสหกรณ์แล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000บาท

เงินฝากออมทรัพย์ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

เงินกู้ » ฉุกเฉินปกติ 7.50
  » กู้ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.50
  » สามัญ 7.50
เงินฝาก » ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์