บริการด้านเงินกู้

บริการด้านให้เงินกู้ สหกรณ์ได้บริการเงินให้กู้ 2 ประเภท  คือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท ร้อยละ 7.5 ต่อปี

เงินกู้ » ฉุกเฉินปกติ 7.50
  » กู้ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.50
  » สามัญ 7.50
เงินฝาก » ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์