เงินกู้ฉุกเฉิน

ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์การให้กู้ดังนี้

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของรายได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 30,000.-บาท
3. ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5 งวด
4. ต้องมีเงินได้รายเดือนหน้าซองหักหนี้สินทั้งหมดแล้วเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท    
5. ไม่ต้องมีหลักประกัน
6. สมาชิกที่ได้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไป หากชำระเงินกู้นี้ 1 งวดแล้ว มีสิทธิยื่นคำขอกู้ใหม่ได้

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

1. คำขอกู้เงินและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. สลิปเงินเดือน (ตัวจริง) ของเดือนปัจจุบันที่ยื่นกู้

เงินกู้ » ฉุกเฉินปกติ 7.50
  » กู้ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.50
  » สามัญ 7.50
เงินฝาก » ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์