เงินกู้สามัญ

ประเภทเงินกู้สามัญ มีหลักเกณฑ์การให้กู้เงินดังนี้

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของรายได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท
3. ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 150 งวด
4. ต้องมีเงินได้รายเดือนหน้าซองหักหนี้สินทั้งหมดแล้วคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000.- บาท
5. ใช้ค่าหุ้นเป็นหลักประกันไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมด หรือใช้บุคคล (สมาชิกสหกรณ์) เป็นหลักค้ำประกัน
6. การคำนวณจำนวนงวดผ่อนชำระหนี้สำหรับสมาชิกที่มีอายุราชการเหลือน้อยกว่า 150 งวด หากต้องการเพิ่มจำนวนงวดผ่อนชำระหนี้ก็ได้ หากหนี้ที่เหลืออยู่ ณ อายุ 60 ปี ไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ที่อายุ 60 ปี และการเพิ่มจำนวนงวดชำระหนี้ต้องไม่เกินอายุ 62 ปี แต่ทั้งนี้ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปีบริบูรณ์

ตารางหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

 อายุราชการ (ปี) อายุสมาชิก (ปี) จำนวนเท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินกู้สูงสุด (บาท) จำนวนงวด
½ -5 ปี ½ -2 ปี 15 150,000

สุดแท้แต่จะเลือก

แต่ต้องไม่เกิน 150 งวด

มากกว่า 5 ปี -10 ปี มากกว่า 2 ปี – 4 ปี 30 400,000
มากกว่า 10 ปี -12 ปี มากกว่า 4 ปี – 8 ปี 35 500,000
มากกว่า 12 ปี -15 ปี มากกว่า 8 ปี – 10 ปี 40 600,000
มากกว่า 15 ปี -17 ปี มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 45 800,000
มากกว่า 17 ปีขึ้นไป มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 50 1,000,000

 

หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้สามัญ มีดังนี้

1. สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันผู้กู้ในคราวเดียวกันได้ไม่เกิน 2 ราย แต่ทั้งนี้สิทธิในการค้ำประกันจะต้องไม่เกินสิทธิในการกู้สามัญ

2. สามี ภรรยา จะค้ำประกันซึ่งกันและกันไม่ได้

3. ผู้ค้ำประกัน ถ้าข้าราชการต้องมีอายุราชการไม่ต่ำกว่า 3 ปี  หากเป็นลูกจ้างประจำต้องมีอายุราชการไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4. ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุราชการที่เหลือ (เกษียณอายุ) ไม่น้อยกว่าจำนวนงวดที่ผู้กู้ผ่อนชำระ

5. การใช้บุคคลค้ำประกัน

5.1 เงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน
5.2 เงินกู้เกิน 400,000 – 800,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 2 คน
5.3 เงินกู้เกินกว่า 800,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 3 คน

6. การใช้ที่ดินและที่ดินที่เป็นอยู่อาศัย (อสังหาริมทรัพย์) เป็นหลักค้ำประกัน

6.1 ต้องเป็นที่ดินหรือที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระติดพันและปลอดจากการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้น
6.2 ต้องเป็นที่ดินที่มีทางเข้า-ออก และรถยนต์ต้องเข้าถึงที่ดิน ยกเว้นกรณีรถยนต์เข้าไม่ถึงที่ดินต้องมีทางสาธารณะกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร เป็นระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร จากถนนซอยหรือถนนใหญ่ และต้องมีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน
6.3 ที่ดินต้องมีมุดหลักเขตให้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
6.4 ต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน ซึ่งที่ดินตั้งอยู่หรือพิมพ์จากเว็บไซด์ของกรมที่ดินมาประกอบคำขอกู้ทุกครั้ง เอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
6.5 ที่ดินที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ต้องเป็นของตนเอง
6.6 กรณีเป็นที่ดินของ บิดา มารดา หรือพี่น้อง หรือผู้อื่นที่จะนำมาจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ ต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของผู้กู้
6.7 กรณีที่ดินมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ถ้าจะนำมาจำนำเป็นหลักประกันเงินกู้ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้มาจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้นั้น
6.8 ต้องเป็นที่ดินในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด
6.9 ต้องแนบรายการตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
6.10 กรณีผู้กู้ยังส่งเงินกู้ไม่เสร็จสิ้นจะต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเข้าตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์
6.11 ผู้กู้จะจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งได้ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดมิได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
6.12 ให้คณะกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการเงินกู้ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย ออกไปตรวจสอบเขตที่ดิน หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผู้กู้เสนอว่าถูกต้องหรือไม่ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา
6.13 การพิจารณาให้เงินกู้ในกรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้รายใดรายหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการเงินกู้ และจากคณะกรรมการดำเนินการ โดยมติ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการดำเนินการทั้งหมด
6.14 ในวันทำสัญญาจดจำนองที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้นั้น ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการเงินกู้ หรือผู้จัดการ โดยได้รับมอบอำนาจจากสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนสหกรณ์ได้
6.15 ค่าใช้จ่ายที่จะมีขึ้นไม่ว่าค่าฤาชา หรือค่าธรรมเนียม หรือค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ผู้กู้เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
6.16 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินและตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร แต่จะประเมินราคาให้เงินกู้เฉพาะที่ดินเท่านั้น

7. การใช้หุ้นเป็นหลักประกัน (จำนำ)

7.1 ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน (จำนำ) ได้เต็มจำนวน
7.2 กู้ได้ไม่เกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์

8. การใช้เงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน (จำนำ)

8.1 ใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน (จำนำ) ได้เต็มจำนวน
8.2 กู้ได้ไม่เกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของเงินฝากที่มีอยู่
8.3 ผู้กู้จะเบิกถอนเงินฝากจำนวนดังกล่าวที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ไม่ได้ จนกว่าจะหมดภาระค้ำประกันเงินกู้ และผู้กู้ต้องตกลงและยินยอมเป็นหนังสือระหว่างผู้กู้กับสหกรณ์ไว้ด้วย
8.4 กรณีผู้กู้มีเหตุจำเป็นต้องถอนเงินฝากในสหกรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน

9. การใช้หลักประกัน ข้อ 7 และ ข้อ 8 รวมกัน

9.1 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 7 และข้อ 8

เงินกู้ » ฉุกเฉินปกติ 7.50
  » กู้ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.50
  » สามัญ 7.50
เงินฝาก » ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์