บริการเงินฝาก

บริการทางด้านออมทรัพย์ มีดังนี้

1. สหกรณ์จัดเก็บเงินออมให้กับสมาชิกในรูปแบบการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 10.- บาท โดยจัดเก็บเป็นรายเดือนตามเกณฑ์อัตราการถือหุ้นรายเดือนที่สหกรณ์กำหนด
2. เปิดบริการให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มได้ตลอดเวลา
3. สหกรณ์เปิดบริการรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 1.25 บาทต่อปี ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

เงินกู้ » ฉุกเฉินปกติ 7.50
  » กู้ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.50
  » สามัญ 7.50
เงินฝาก » ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์